Jetzt Mitglied im Heimatverein Odenkirchen werden
Heimat- und Geschichtsliteratur  >  Gedichtsammlung der Plattdeutsch-Autoren

Gedichtsammlung der Plattdeutsch-Autoren des Jahres 2005

Zusammengestellt von Heinz Eßer

In der folgenden Anthologie geben die Plattdeutsch-Autoren, die zum großen Teil schon seit vielen Jahren ihre Gedichte, Lieder und Erzählungen beim Odenkirchener Plattdeutschabend vortragen, eine (Kost)-Probe ihrer schriftstellerischen und musikalischen Arbeit.

Die Schreibweise folgt keiner starren Regel. Jeder der Autoren hat so geschrieben, wie er meint, die Mundart am besten und einfachsten lesbar zu machen.

Dieter Coenen - "Pänner"Text und Grafik: Dieter Coenen

Hampver e biske Weär,
sitte de Pänner wi-er
am Maat op de Bank.

On uut enn Plastiktäsch
träcke se Fläsch op Fläsch.
Nie send so krank.

Vertälle onn schnürke
tösche Fläsche onn Kürke,
enn Kipp op de Lipp.

Schuppo kütt ens kicke,
op de Ti-ene jätt wippe,-
enn Visit op dr´ Stipp.

Joot schink et te jonn,
et Sitte enn de Sonn,-
bloos e biske raseert

onn koom jewäsche,
da Häng enn de Täsche,
wat völl Lüü schenert.

Hant se och kenn Tonn,
Diogenes sinn Sonn
schink op se raff.-

Wüer esch em Taaressträß
jäer op sonn Bank jewäss,
so äsch möösch onn aff.

Ens janz oane Fließ,
och röösch kenne Prieß,
bloos ma jät ronkjeki-eke.

Löerker enn de Schoon,
enn ja kenn Position.
Jeet dat?-Esch mäut et enns wi-ete!

-----

Wat wi-ete werr schon
vann sonn Situation?
Jing dänne et Jlöck blos flutsche?

Wat ess schonn et Jlöck,
et verdröck sesch so flöck,
kütz de e biske am rutsche!

Horst Coenen - "Dr Klett-Verschluss"

   
Horst Coenen (1933-2014)

Heinz Eßer - "So kott no'em Kreesch"

Heinz Eßer aus Rheydt, später Odenkirchen, lebt heute in Wegberg
So kott no‘em Kreesch *
von Heinz Eßer

Et send di Daach, so kott no‘em Kreesch,
Do‘e hasde niks te bi‘ete.
Mar wennisch Bru‘et on jaar ke‘i Vleesch,
Dat sent schon hatte Tiite.

De Lüüt hant Nu‘et on Angs jeet öm,
Et köss noch jett passeere.
Di Ammis trekke wi‘er erömm,
Dont alles kontrolleere.

Be‘i Kenger deet di Schöi net du‘ere;
Met veer es Lieske sonne Puut.
Et wollt no‘e di Soldate lu‘ere
On lait sech wiit et Venster ruut.

Op ens de SchäIl do‘e vüere jeet.
Dree Ammis schtonnt do‘e, send am köe.
Os Modder kütt vörr Angs dr Schweet,
Deet Lieske en de Sofa-Ekk döe.

Dä Öveschte sprekk jett Düttsch met Hängelatte.
Hä säd, dat se net solle
Angs han vörr Wette on vörr Schwatte
On dat se jä‘er ens erenn komme wolle.

No‘edämm os Modder se le‘it dann erenn,
Do‘e trökk dä Öveschte sin Breeftääsch ruut.
Hä sett sech nä‘eve Lieske hen
On zeich e Beldsche met Vrau on met Puut.

On wi hä explezeert, waröm hä ko‘em renn,
Do‘e lööte sin O‘ere vör Jlanz rischtisch op.
Hä hat am Venster dat Kengk jesenn
On hat jedait an sinne Stropp.

Do‘e op däm Beldsche, do‘e süssde e Döppke,
Et es däm Lieske wi uut em Jese‘it jeschni‘e.
Dä Öveschte schtrikk öm över et Köppke
On jöv öm Schokelad, hä kann öm jood li‘e.

Em nu es ameng di kotte Tiit,
Di weldvrämde Mingsche tesaamejebrait.
Se modde wi‘er ruut, dr Wääsch es noch wiit.
Dann send se wi‘er vott, hant „good bye" noch jesait.

*) nach einer wahren Begebenheit

Margit Gärtner - "De lätzde Vlääsch"

Margit Gärtner aus Odenkirchen
De lätzde Vlääsch
 

Dä Schäng on Hein, dat woare Bröer,
twei alde Jongjesälle;
se dronke sech beti’e jeär
ne Schnaps on e paar Helle.

Ens hodde se et ärch jevääch,
se woare bedds knatsch-blau,
on alle Vlääsche woare leäsch –
böß op een Vlääsch Schabau.

On wat di twei all döck jedonn,
se noame sech wi‘er vü‘er,
di lätzde Pull, di blitt nuu stonn,
wenn eene krangk ens wü‘er.

Se koam träck en de jru‘ete Kaas,
hä wu‘ed joot afjeschloate,
vörr önne bedds ving aan en Vaas,
wi-se so drüsch nuu soate.

Et woar am twedde Daach dodrop,
duu säd dä Hein vörr Schäng:
„Ech hann em Liiv on och em Kopp
dr janze Daach all Ping."

Donn mech ens eene uut di Vlääsch,
dä küem mech nuu jrad rait."
Drop säd dä Schäng: „Di ess doch leäsch
---
mech woar et jester schlait."

Kurt-Paul Gietzen - "Fröhjohr"

Kurt-Paul Gietzen aus Mönchengladbach
Fröhjohr


D‘r Hä-er en sinnem Weltenbook
hat alles faßjehalde,
domöt noo sinnem Plan on Well
och alles blivv beem Alde.

Dat Fröhjohr hölt d‘r Färvkaas ruut,
deet vör-em Hä-er et klü-ere,
benömp sech wi ne kleene Puut
lött sech von Ni-emes schtü-ere.

Öt schpellt mar mött de Färve röm
on krett et net jedonn,
Schtrüük on Blömkes schtänze all,
maak vü-eraan, komm lott jonn.

Do hat öt Hälmkes jröön jemollt,
der Bloom e ru-et Jeseet,
noch mallek angere Klü-ere,
mäck öt em Färvkaas jreet.

Mimmkätzkes deet öt selvresch färve,
Dolljöpkes wett on jröön dont ärve.
Mäck he ne Schtri-ek, on do ne Klecks,
deet och jät probeere,
öt küüsd maar möt de Klü-ere röm,
hält sech maar am majeere.

Ee Blömke, en de lezde Hött,
dat ding sech net scheneere,
leet sech des Johr, mer jlöövt et koom,
de Blättsches onduleere.

Färevt Böösch on Fääl höösch övver Neit,
hat KIü-er en Hööpe mötjebreit.
Sälevs Melsööte, en der Wiis di kleene Weeter,
kri-eje von der Färv jät möt, hant sonnije Jeseeter.

On Osterjlocke jä-el on wett,
di necke voller Vreud,
wä noch wi Kenger hü-ere kann,
hü-et Frühjohrs Fääßjeläut.

Johannes Ohlig - "Ech well jo nix saare"

Johannes Ohlig aus Odenkirchen
Ech wel jo nix saare
 

Dii Vrau kennt er och, dii dr Kall vänk so aan:
„Ech wel jo nix saare, vileets es nix draan,
äver dem Pitt sin Gri-et hat jet met dem Franz."
On: „Ech wel nix jeseit han, äver dä Hans,
dem Tring sinne Kiäl, hat Autos jeklaut,
hat sech on dem Tring et Li-eve vorsaut."

Ech wel jo nix saare, mar dä hot et net leet
met dem Tring sin Anspröch. Weet doch jedder Bescheed.
Echwel nix jeseit han, äver se saare,
dii wüere net von Hans, dem Tring sin Blaare.
So blond wii dii send, on dä es doch schwatt.
Ech wel jo nix saare, - wä hat dä hat.

On dii Nöjels, dii hant se em R-Kauf jeschnapp,
de Täsche voll Denge, du weeß schon - zapzerapp!
Ech wel jo nix saare, mar wat soll dii maake,
dä vorsüpp doch alles on es dann am braake.
Schläät de Vrau on de Puute, brölt eröm wii en Koo.
Ech wel nix jeseit han! Dä jehüet en dor Boo!"

So hä1t sech dat draan. Ut dii Sabbelsschnuut
kiitt nix als Seever on Ondöösch eruut.
Dröm sach ech vör derr: „Wä nix saare wel,
dä hält de Mull, es rösch on janz stel.
Wä quaselt, öm hengerher te klare:
‘Ech wel nix jeseit han!‘, demm kann ech bloß saare:

Dom beste, vel dömmer wii ne domme Puut.
Waröm hälste dann vörher net all de Schnuut?"

Et jüev vel wenijer Striit op de Iät,
wüet jeseit bloß dat, wat et saare es wiät!

Walter Pardon - "Der Lack es aff"

Der Lack es aff.
 

Watt sollste donn, watt kannste maake, et meeste es geloope.
Du kannst et driene wie de wellst, de Tied es net te koope.
De Knöeck donn wieh, der Oom lött noh, et geht all voell derlanges.
Der Kopp es dur de Hoor gewaaße, emm Büll, do es der Dalles.

Mein Jott, wor datt en schönne Tied, so jong, so krallisch, onjebonge.
Enn aller Froeh schon op de Been, der janze Daach gespronge.
Onn Kermesmaat onn Ärpelschloot, eh Mädsche an et Hänke.
Watt hött do alles komme könne, mer dorf net mieh dran denke.

De Tied, die jeet so flöck vorbeh, mann kann de Kier net kriege.
Esch boenn hatt bang, do bliev net voell, wer moesse os be’iele.
Nu halt enns enn, nu huer enns opp, man kann och oeverdrieve.
Der Mensch ment wongisch, watt te wuer, hä soll ma bärter schwiege.

De Worret es, dat Vuer dat wor, datt kann huet bloss noch gloehe.
Watt soll dat dann, du wellst te voell, et kann nett alles blöhe.
Sperences maake, Sellke sprenge, datt mott je och nett senn.
Maak desch ma grat onn kik no vüre, dann es noch voelles drenn.


Walter Pardon aus Mönchengladbach, lebt heute in Korschenbroich

Friedhelm Schmitz - "Limericks vam Reet"

Friedhelm Schmitz aus Rheydt-Geneicken, lebt heute in Jüchen.
Weitere Gedichte unter
Opens external link in new windowhttp://friedhelmschmitz.blogspot.de

Angesprochen im Text sind die
Stadt Rheydt (heute Stadtteil von Mönchengladbach) und deren Honschaften / Ortsteile (von oben nach unten):
Geneicken
Hoster
Horst
Stähn
Tackhütte
Rheydt und Tackhütte

Limericks vam Reet

Et wuar-ens-enn Vrau em Jeneeke,
di wos jeär wat angere meeke.
Dröm lurde se dök
Dree, veer Schtonde am Schtök
Am Venster. Dat kangk jans Jeneeke.

Et wuar-ens-en  Jufer em Hooster,
di vruat vör er Leäve jeär Mooster,
mar een Kier tevöl,
un dan wuar se schtel.
Nu jöv-et se net mi em Hooster.

Et wuar-ene Hongk op de Hu’esch,
dä klaude däm Nobber en Wu’esch.
Dä Noober wuar flot,
schlooch dä Kööter kapot.
Un nuu es dä Hongk en de Wu’esch.

Et wuar ene Weäver em Schtään.
Sait eene jät, wuar-e dojään.
Ens wole se-m driive,
doo wuane te bliive.
Doo trook-e flök vot uud-em Schtään.

Et wuar-ene Buer en Takhöt.
Sin Vrau wos: Dä meek ales möt.
Se sait: „Hau doch af!“
Un dan wuar se baf,
wii-e vot wuar uut de Takhöt.

Et wuar-ens en Driitvleesch em Reet,
di wuar op der Schmölderparek breet.
Ene Schtorem nuam se möt
bös en de Takhöt.
Al dä Koomatsch doo meeg-et er leet.  

Rudi Schreur - "Di Koeschäppelstant"

Rudi Schreur (1934-2014)
Di Koeschäppelstant
 

En en klejn aal Böld am Eng van de Jatz,
wo selde sech eener li‘et blecke,
wonnde alleen met Hongk on met Katz,
di aal Möllich versteck henger Hegge.
On woar-se ronköm och met ni’emes verwandt,
werr Kenger, werr hand-se Tant Trina jenank.

Meech soach merr-se maar bejm Werke em Jaad.
Dr Mann woar en Rußland jevalle.
On hodd-se och selver ken Blare jehadd,
met oss Pute ding-se jeär kalle.
Wi döckes hat-se doch oss Kenger jeroope:
„Komp, neämd hej dat Obs! Dat well kenner koope!“

Wenn dann em Suemer di Koeschäppelstiit,
dann ding et oss dodraan net veäle.
Dann ri‘ep Tant Trina: „Et es wi‘er sowiit!
Koaschäppel, jröön, ruhe on jeäle!“
Werr plaute Koeschäppel on woare wi doll,
on stoppde oss domet de Täsche noch voll.

Maar vluppde oss döckes dat Plöcke net jood.
Di Dööre, di kratze on jöcke.
Van osser Ärmkes ronn döckes Bloot.
Dann joav sech Tant Trina an’t Plöcke.
„Eät maar“, said-se dann, „err sedd jo all mööch.
Err kritt waal noch jenoch. Ech plöck jetz vörr öch!“

Och mi‘ek Tant Trina döcks Koeschäppeltaart,
di beäter woar wi di vam Bäcker.
Di Koeschäppel koame jo vresch uut dr Jaad,
dröm schmi‘ek waal di Taart och so lecker.
Dann ri‘ep-se: „Kenger, komp jauw erüever!
Ech han noch van jester drejvi‘edels Taart üever!“

Teletz, wo Tant Trina dann kengisch on alt,
woar ech op Besöök bej derr Brave.
Ich braid Koeschäppel met, han van vröher jekalld.
Kuet drop wued-se dann all bejrave.
Dobej woare Lüüt, wo-se net met verwandt
on kallde bloos van de Koeschäppelstant.

Reiner Steppkes - "Die Mösche un dat Pead"

Reiner Steppkes aus Rheydt-Mülfort, lebt heute in Erkelenz
Die Mösche un dat Pead

Dree Mösche stunge aan de Stroot
henger e Pead, treck en de Soot.
Se hodde vör Honger ärje Nuet
un kieke noo e Stöckske Bruet.

Do leet dat Pead, denne te Jevalle,
henge eruut düschtesch jet valle...
Die Mösche hodde dat jesenn
un jeede wollt de ieschte senn.

Dröm juav et Krach un völl Radau.
Do seit dat Pead, denn et wuer schlau:
"Wenn ör mesch nuu net lott minn Roh,
maak esch vör hüüt der Laade too...!"